top of page

Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Het ondertekenen van een bestelbon of het aanvaarden van een offerte brengt met zich mee dat men zich akkoord verklaart met alle verkoopsvoorwaarden en deze als een verbintenis aanziet, zowel op burgerlijk vlak als op handelsgebied. Behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen beheersen de volgende voorwaarden - die geacht worden gekend en zonder voorbehoud aanvaard te zijn door onze klanten - de rechtsverhoudingen tussen Wood & Stone en diens klanten.

 

2. De offerte is dertig kalenderdagen geldig. Na deze periode kan Wood & Stone de opgegeven prijs niet meer garanderen en kan deze geïndexeerd worden. Alle aanbiedingen en prijsopgaven, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel werd bepaald. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

3. De diensten worden geleverd binnen de termijn zoals op de bestelbon of op de offerte vermeld, rekening houdend met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de handel (zoals bijvoorbeeld weersomstandigheden). De leveringstermijnen zijn hoe dan ook afhankelijk van de omstandigheden en worden zodoende slechts opgegeven bij benadering doch zonder de minste verbintenis. Overschrijden der vooropgestelde termijnen, machtigt de klant niet de bestelling te annuleren en/ of schadevergoeding te vorderen. De klant vrijwaart Wood & Stone voor iedere daad van hemzelf of van derden waaruit voor Wood & Stone oponthoud voortvloeit. Eventueel aldus verloren uren zullen door Wood & Stone in regie gefactureerd worden, bovenop de overeengekomen prijs. Wood & Stone behoudt zich het recht voor om de uitvoeringsdatum te verplaatsen. In geen geval zal van Wood & Stone een schadevergoeding kunnen gevorderd worden indien de werken niet op de voorziene datum kunnen uitgevoerd worden.

 

4. De klant is ertoe gehouden Wood & Stone in het bezit te stellen van alle nodige documenten inzake bouwtoelating voor de uitvoering van het project en/of het nodige te doen, op zijn kosten en verantwoordelijkheid, om voor de nodige vergunningen te zorgen. De klant neemt elke aansprakelijkheid op zich voor de werken welke hij laat uitvoeren zonder in het bezit te zijn van een geldige bouwtoelating. Bijgevolg erkent de klant in voornoemd geval en/of in geval van overtreding van om het even welke overheidsbepaling Wood & Stone te zullen vrijwaren voor alle kosten en/of boetes die daaruit kunnen voortvloeien.

De klant is ertoe gehouden Wood & Stone onmiddellijk in kennis te stellen van het feit dat iemand stappen onderneemt om de verleende stedenbouwkundige vergunning aan te vechten. Wood & Stone heeft in dit laatste geval het recht haar werken op te schorten of eventueel zelfs definitief stop te zetten zonder dat zij hiervoor aan de klant enige vorm van vergoeding is verschuldigd.

Het niet verstrekken of het verstrekken van onjuiste informatie aangaande de stedenbouwkundige vergunning/meldingsplicht of het aanvechten van deze vergunning, maakt een fout uit in hoofde van de klant. In voormeld geval of wanneer de vergunning buiten het medeweten van Wood & Stone met succes wordt aangevochten of om welke reden dan ook haar definitief en uitvoerbaar karakter verliest, is de klant een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan het bedrag van de nog openstaande facturen vermeerderd met het bedrag dat overeenstemt met de prijs van de uitgevoerde doch nog niet gefactureerde werken.

 

5. Alle door Wood & Stone opgemaakte plannen en bijlagen blijven haar exclusieve eigendom en kunnen uitsluitend aangewend worden door Wood & Stone. Kopiëren, mededeling aan derden en aanwending ervan door de klant zijn verboden. Teruggave mag door Wood & Stone geëist worden. Bij niet-naleving van voormelde bepaling is Wood & Stone gemachtigd de kosten voor opmaak te verhalen op de klant.

 

6. De opdrachtgever dient op de plaats van de uitvoering van de werkzaamheden te voorzien in de aanwezigheid van elektriciteit. De opdrachtgever dient eveneens zelf de nodige schikkingen te treffen om te voorzien in de aanwezigheid van een parkeerplaats voor de duur van de uitvoering van de werkzaamheden. Kosten verbonden aan de aanvraag van een eventueel noodzakelijke vergunning hiertoe blijven ten laste van de klant.

 

7. De goederen en geleverde producten blijven de eigendom van Wood & Stone tot zij volledig zijn betaald. De klant is gehouden de nog niet volledig betaalde goederen op ons eerste verzoek terug te geven en mag deze dan ook onder geen enkele vorm vervreemden noch verpanden. Tijdens de werken vallend de goederen die aanwezig zijn op de werf onder de volledige verantwoordelijkheid van de klant.

 

8. Hout is een natuurlijk product. Wood & Stone is niet verantwoordelijk voor algenvorming, vlekvorming die ontstaat door zure regen, fijn stof, luchtpollutie of andere zaken, zwart worden van het hout, houtwormen, rotten van hout of verkleuring van het hout. Wood & Stone adviseert in elk geval de klant om het hout te behandelen of te laten behandelen. Lichte kleurverschillen of lichte verschillen inzake afmetingen geven geen aanleiding tot klachten en worden aanvaard door de klant. Wood & Stone is niet aansprakelijk voor schade aan glas ingevolge thermische breuk indien de klant het glas ter bescherming afplakt met een papier of eender welke soort afdekmateriaal. Klachten in verband met de uitvoering van de werken of de kwaliteit van de geleverde materialen worden alleen in aanmerking genomen indien deze geschieden naar aanleiding van de oplevering van de werken en dienen per aangetekend schrijven binnen de acht dagen na de uitvoeringsdatum bevestigd te worden. Deze klachten schorten de betalingsverplichting niet op.

9. Producten met levering en plaatsing en maatwerk worden als volgt gefactureerd: 30% na plaatsing bestelling, 60% na aanvang van de werkzaamheden of deelfacturatie 30% en 30% en 10% na afwerking. Bij producten die enkel geleverd worden, wordt er 50% gefactureerd bij de plaatsing van de bestelling en 50% ten laatste op de dag van de levering. 

10. Wanneer de klant de bestelling van goederen annuleert of het leveren ervan onmogelijk maakt, wordt de overeenkomst van rechtswege geacht ontbonden te zijn ten nadele de klant. De klant is in dat geval een schadevergoeding verschuldigd van: 35% indien het annuleren geschiedt voorafgaand de definitieve opmeting of opmaak van het technisch plan en 90% indien de bestelling geannuleerd wordt na definitieve opmeting of opmaak van het technisch plan de levering door Wood & Stone onmogelijk wordt gemaakt door de klant. Wanneer Wood & Stone op haar beurt haar verplichtingen niet nakomt, is de klant -dit is elke natuurlijke of rechtspersoon die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden diensten verwerft of gebruikt- gerechtigd een vergoeding te eisen voor de rechtbank overeenkomstig het gemeen recht.

11. Alle facturen zijn contant betaalbaar, zonder korting en binnen de acht kalenderdagen na factuurdatum. Klachten betreffende de facturen dienen, om geldig te zijn, schriftelijk te gebeuren binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur, per aangetekend schrijven. Indien de klacht niet tijdig werd aangetekend, worden de facturen onherroepelijk aanzien als aanvaard en niet geprotesteerd.

12. Bij gebrek aan betaling binnen de hogervermelde termijn van dertig kalenderdagen, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest aangerekend worden van 12%. Bovendien zal in geval van wanbetaling, tevens van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een aanvullende vergoeding verschuldigd zijn van 15% van het onbetaalde bedrag, met een minimum van € 50,00. Alle briefwisselings-, innings- en protestkosten vallen ten laste van de opdrachtgever.

13. In geval een factuur niet wordt betaald, behoudt Wood & Stone zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te op te schorten tot op het ogenblik dat de integrale betaling bekomen werd van alle vervallen bedragen. Wood & Stone behoudt zich in dat geval bovendien het recht voor de overeenkomst eenzijdig te beëindigen of te ontbinden bij aangetekend schrijven zonder enige schadevergoeding.

 

14. De overeenkomst in al haar onderdelen valt onder het Belgische Recht. Alle betwistingen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Gent.

 

15. Van de algemene verkoopsvoorwaarden kan enkel afgeweken worden door een uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst. Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden in elk geval boven deze bedongen door leveranciers, onderaannemers en klanten.

16. Wood & Stone verzamelt en verwerkt de identiteits -en contactgegevens die zij ontvangt van de klant en die betrekking hebben op de klant zelf, zijn personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van deze overeenkomst, het klantbeheer, de boekhouding, publiciteit van de projecten op de website en sociale media (zoals bijvoorbeeld foto’s op de website, facebook, pinterest, instagram,…) en direct marketing activiteiten zoals marketingdoeleinden per email, het toesturen van promotionele of commerciële informatie. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen (zoals bijvoorbeeld de 30bis-aangifte van werken) en/of het gerechtvaardigd belang van Wood & Stone. De verwerkingsverantwoordelijke is Wood & Stone, Lotenhullestraat 30D bus 2, 9800 Deinze en met ondernemingsnummer BE0775.616.057. De voormelde persoonsgegevens zullen verwerkt worden in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derder voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de voormelde doeleinden voor de verwerking. De klant/opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid en het up-to-date houden van de persoonsgegevens die hij aan Wood & Stone bezorgt en verbindt er zich toe de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming strikt na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan Wood & Stone heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van Wood & Stone en zijn personeel, medewerkers en aangestelden zou ontvangen. De klant bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op inzage, verbetering, wissing en bezwaar. Voor verdere toelichting verwijst Wood & Stone uitdrukkelijk naar de policy verklaring, zoals terug te vinden op de website van Wood & Stone: www.woodandstone.be. De klant bevestigt kennis te hebben genomen van deze privacy policy en de inhoud ervan te aanvaarden.

17. Deze bepaling heeft specifiek en enkel betrekking op verkopen via onze website, zonder dat er op enig ogenblik contact is tussen de consument en Wood & Stone én voor zover er sprake is van een overeenkomst op afstand overeenkomstig artikel 45 e.v. van de wet van 6 april 2010 betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming en diens uitvoeringsbesluiten. Is zulks niet het geval, dan kan geen beroep gedaan worden op deze bepaling.
In volgende gevallen beschikt de consument over een verzakingsrecht, o.m. en met name onderworpen aan volgende voorwaarden: U bent consument zoals gedefinieerd in de wet van 6 april 2010 betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming; het product dat werd aangekocht is niet op maat vervaardigd, heeft geen persoonlijk karakter of is niet speciaal voor U besteld vermits er geen voorraad van wordt aangelegd; het product bevat niet geheel of gedeeltelijk een audio- of video-opname of computerprogramma, waaronder eveneens begrepen
toestellen met onlosmakelijk verbonden voorgeïnstalleerde software; de verzegeling van de software of programmatuur, of enig andere vergelijkbaar bewijs van niet-ingebruikname  (waaronder eveneens begrepen de activatie en/of registratie van de voorgeïnstalleerde software ) is niet verbroken; het product kan worden teruggestuurd zonder snel beschadigd te geraken. Er kan enkel beroep gedaan worden op dit verzakingrecht indien de consument dit inroept volgens de volgende formaliteiten: het verzakingsrecht moet binnen de 14 werkdagen worden uitgeoefend, termijn waarbinnen Wood & Stone op schriftelijke wijze op de hoogte moet worden gebracht van het verzoek tot verzaking en van het verzoek om het eventueel reeds betaalde bedrag terug te betalen en met voorlegging van het betalingsbewijs; dit bedrag zal worden teruggestort binnen de 30 dagen na ontvangst van de kennisgeving van de verzaking, op een rekeningnummer door de consument op te geven.
Indien het product reeds in het bezit is van de consument, moet het product binnen dezelfde termijn van 14 werkdagen teruggestuurd worden, op de gepaste wijze, geheel op de kosten van de consument.

bottom of page